Privacy Policy

Privacy Policy

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป

 บริษัท ฟลอราวิลล์ พาร์ค โฮม จำกัด
 บริษัท ฟลอราโฮม เอสเตท จำกัด
 บริษัท บ้านบุปผชาติ จำกัด
 บริษัท โอ จี ซี เรียลเอสเตท  จำกัด

Policy

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป  ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล เพื่อคุ้มครองข้อมูลของผู้ใช้บริการทุกท่านที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ (www.floraville.co.th) เรา มีมาตรการดำเนินงานที่รัดกุม เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านโดยมิได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ขอบเขตของนโยบาย

นโยบายฉบับนี้ ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป ได้กำหนดขึ้นเพื่อดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน   ที่ให้ไว้แก่เรา ผ่านช่องทางออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline) เช่น การเข้าเยี่ยมชมโครงการ, การรับข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.floraville.co.th,โซเชียลมีเดีย (Social media)  และแอปพลิเคชัน (Application)  ต่างๆ ที่เรา ได้จัดทำขึ้นให้ท่านสามารถค้นหาข้อมูล  เลือกสรร  จอง  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท  เป็นต้น   

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ปในฐานะผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีหน้าที่ในการแจ้งให้ท่านทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งอธิบายถึงการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งเราขอยืนยันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัด 

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้  ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากท่านตกลงใช้งานต่อไป ถือว่าท่านยินยอมตามข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล โดยเรามีนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม 

 “คุกกี้ (Cookies)” หมายถึง ข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของ ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่จดจำ และบันทึกข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม  หรือเปิดขณะใช้งาน

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ :

 • ท่านเข้าเว็บไซต์ของเรา
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
 • ท่านให้ข้อมูลกับเราผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ของเราหรือช่องทางปกติ

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการกับท่าน เพื่อให้ท่านติดต่อสอบถามข้อมูลและเพื่อดำเนินธุรกิจในทางที่ท่านสามารถคาดหวังได้ว่า เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการนั้น  เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ของท่าน ซึ่งสามารถจำแนกเป็นกลุ่มได้ดังต่อไปนี้

ข้อมูลการติดต่อ (Contact Data)

ได้แก่ข้อมูล เช่น ชื่อ-นามสกุล, อาชีพ, หมายเลขโทรศัพท์, สถานที่ทำงาน, Email address, รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน

โครงการที่อยู่อาศัยที่ท่านสนใจ, ช่วงงบประมาณในการซื้อโครงการ, เหตุผลในการซื้อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลด้านเทคนิค (Technical Data)

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป มีสิทธิใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น หมายเลข IP Address ของคอมพิวเตอร์, ชนิดของบราวเซอร์, การตั้งค่าเรื่องเขตเวลา (time zone), ที่ตั้ง (location), ระบบปฏิบัติการ, แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีของอุปกรณ์ที่ใช้เข้าเว็บไซต์

ข้อมูลการใช้งาน (Usage Data)

ได้แก่ข้อมูล เช่น หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนที่ท่านจะเข้าสู่แพลตฟอร์ม, หน้าเว็บไซต์ที่ที่ท่านเข้าชม, จำนวนเวลาที่ท่านใช้ในการชมหน้าเว็บไซต์, สินค้าหรือข้อมูลที่ท่านค้นหาในแพลตฟอร์ม, เวลาและวันที่เข้าชมเว็บไซต์, ข้อมูลการกดเข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลการสื่อสาร (Communication Data)

ได้แก่ข้อมูล เช่น อีเมล, บันทึกข้อมูลสนทนา และข้อมูลในการสื่อสาร

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา (Contract – related Data)

ได้แก่ข้อมูล เช่น เลขประจำตัวประชาชน, ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด, เพศ, อายุ, สัญชาติ, สถานภาพสมรส, หมายเลขบัตรเครดิต

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม / การใช้ / การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านลงทะเบียนขอรับข้อมูลและโปรโมชั่น เราจะจัดเก็บและใช้เฉพาะข้อมูลพื้นฐาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email address) หมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อกลับ
 • เพื่อพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานเว็บไซต์ การจัดทำแผนการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ ประเมินการบริการ รวมถึงการปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา
 • เพื่อติดต่อสื่อสาร แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และเพื่อให้บริการกับท่าน กรณี บริการของเรา รวมถึงสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในอนาคต
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญา รวมถึงกับคู่สัญญาที่เราใช้บริการ เช่น แบ่งปันข้อมูล ตำแหน่งพื้นที่ของท่าน กรณีเราใช้บริการเพื่อระบุตำแหน่งพื้นที่ของบุคคลอื่น
 • ติดต่อและส่งข้อมูลกับธนาคารเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการด้านการสมัคร ขอสินเชื่อ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม

4. การเปิดเผยข้อมูลหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • บริษัทในเครือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์
 • บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด
 • หน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ปกำหนดให้บุคคลภายนอก   ที่เราเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้กล่าวข้างต้นต้องรักษาความลับ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่  เราได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

เมื่อถูกร้องขอ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น เพื่อป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งข้อหา การใช้สิทธิ์ปกป้องสิทธิทางกฎหมาย การป้องกันกรณีฉ้อโกง

ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้เราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแล้วก็ตาม  เราจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต (unauthorized access) ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่เราเป็นผู้ละเลย

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับฟลอราวิลล์ กรุ๊ป ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้  โดยเราจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็วที่สุด รวมถึงอาจทำการลบข้อมูลของท่านออก  เว้นแต่ในกรณีที่เรายังมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องเป็นปัจจุบัน หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
 • ท่านมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูลของท่าน  ด้วยเหตุผลบางประการได้ ภายหลังจากการยกเลิกดังกล่าว เราอาจไม่สามารถให้บริการท่านได้อย่างเต็มความสามารถ หรือตามที่เราได้แจ้งไว้ต่อท่านได้ ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลไว้เพื่อการตรวจสอบการให้บริการแก่ท่าน หรือเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยเราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นอีกต่อไป
 • ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

6. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด

ในกรณีที่ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป ส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการตลาด และการส่งเสริมการตลาด รวมถึงผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจการที่น่าสนใจให้แก่ท่าน หากท่านตกลงรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว ประสงค์จะยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทาง  โทรศัพท์ 02-3217281-5   หรืออีเมล  contact@floraville.co.th

7. ข้อยกเว้นการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เช่น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะแล้วตั้งแต่เวลาท่านได้เปิดเผยข้อมูลให้ฟลอราวิลล์ กรุ๊ปหรือถูกเปิดเผยต่อสาธารณะโดยมิใช่ความผิดของเรา
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านไม่ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการอนุญาตโดยวิธีการอื่นใด
 • การเปิดเผยข้อมูลตามความจำเป็น เนื่องจากกระทำตามกฎหมาย คำสั่ง กฎข้อบังคับ คำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ หรือตามความจำเป็นอื่นใด

8. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการแก่ท่าน หรือดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

9. นโยบายเรื่องคุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของฟลอราวิลล์ กรุ๊ป  ทำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน  ท่านสามารถจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชั่นคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในเบราว์เซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชั่นคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชั่น และ การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา

10. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป จะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว จะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้บนเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นของเรา

11. ช่องทางการติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 • ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป เลขที่ 16 ถนนพัฒนาการ ซอย 51 แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250
 • โทร 02 – 3217281-5  หรืออีเมล contact@floraville.co.th
floraville