Terms and Conditions

Terms and Conditions

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป

 บริษัท ฟลอราวิลล์ พาร์ค โฮม จำกัด
 บริษัท ฟลอราโฮม เอสเตท จำกัด
 บริษัท บ้านบุปผชาติ จำกัด
 บริษัท โอ จี ซี เรียลเอสเตท  จำกัด

ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ www.floraville.co.th  โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับราย ละเอียดของโครงการ ผลิตภัณฑ์  บริการ และข่าวสารและโปรโมชั่นผ่านเว็บไซต์  หากผู้เข้าเยี่ยมชมดำเนินการคลิ๊กปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ให้ถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็ปไซต์ของฟลอราวิลล์ กรุ๊ป ทันที ดังนั้น ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดอ่าน “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์” ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบละเอียดถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ นี้ หมายความรวมถึงเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นและอาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ของฟลอราวิลล์กร๊ป และ เว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอก

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอความกรุณาผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ รวมทั้งนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ 

เงื่อนไขการให้บริการ

  • ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป อาจมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ฉะนั้น ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ทุกท่านควรเข้ามาศึกษารายละเอียดการใช้บริการเป็นประจำ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลข่าวสาร ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ
  • ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อความ เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิก โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ (รวม เรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของฟลอราวิลล์ กรุ๊ป แต่เพียงผู้เดียว
  • ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น  ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ จำหน่าย ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์นี้ มีทั้งได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วและ ยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นห้ามผู้ใช้บริการทุกท่านนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปใช้งานต่อ ซึ่งท่านอาจจะถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าดำเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถึงที่สุด
  • ท่านตกลงและยอมรับว่า เมื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์  ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงและขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน กล่าวคือ ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป และ พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การร้องเรียนหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น
  • ท่านยินยอมว่า ท่านจะไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือใช้บริการของ เว็บไซต์ นี้ เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูลใดๆ ของลูกค้าหรือ ผู้ลงโฆษณาบน เว็บไซต์ นี้
  • ท่านตกลงยินยอมที่จะไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้ ; ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) การเจาะระบบฐานข้อมูล การแก้ไขดัดแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลจากบริการของฟลอราวิลล์ และ/หรือข้อมูลรวมทั้งบริการอื่นใดโดยเด็ดขาด
  • ท่านยินยอมที่จะไม่กระทำการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆ ในการนำข้อมูลและบริการอื่นใดของฟลอราวิลล์ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเด็ดขาด
  • ฟลอราวิลล์  พยายามดำเนินการในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันล่าสุด ถูกต้องอยู่เสมอ   อย่างไรก็ตาม ฟลอราวิลล์ ไม่อาจรับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฟลอราวิลล์ไม่ยอมรับหรือรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ฟลอราวิลล์ กรุ๊ป ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ  รวมทั้งไม่ขอรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ใดๆจากบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการหรือไม่ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง   ฟลอราวิลล์กรุ๊ป ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น และขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันใดๆ หรือต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของ Platform ใดๆ เหล่านั้น (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา) เอพีไม่อนุญาตให้ใส่ลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตใน Platform นี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ใช้บริการ โปรดศึกษาได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติม

การดำเนินงานของฟลอราวิลล์กรุ๊ปมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟลอราวิลล์ กรุ๊ปจะมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เสมอ  ฟลอราวิลล์กรุ๊ปขอความร่วมมือจากท่านศึกษารายละเอียดในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลและรักษาสิทธิของความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุการณ์ไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

floraville